1. STÄDSERVICE

 

1.1 SV Hemservice Stockholm AB erbjuder städservice som utförs på̊ ett fackmannamässigt och professionellt sätt. Städservice består av städning, fönsterputsning samt annat arbete som vi kommer överens med dig om. Städservice utförs vid de servicetillfällen som är avtalade.

 

 1. PRIS FÖR STÄDSERVICE OCH BETALNING

 

2.1 SV Hemservice Stockholm AB erbjuder möjlighet att teckna ett löpande avtal.

 

2.2 Betalningen av städservice sker enligt de avtalade priserna.

 

2.3 Om du har ingått ett löpande avtal med SV Hemservice Stockholm AB inträffar faktureringen sista veckan i månaden. Betalningsvillkor är 10 dagar från och med fakturadatum.

 

2.4 Vi kommer att skicka en specificerad faktura till dig. Betalningen ska äga rum senast på den förfallodagen som återfinns på fakturan. Om betalningen inträffar efter förfallodagen tar vi ut dröjsmålsränta enligt räntelagen och påminnelseavgiften på 60 kronor tillkommer.

 

2.5 För städservice erbjuder vi skattereduktion i enlighet med rådande regler. Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har SV Hemservice Stockholm AB rätt att debitera motsvarande belopp.

 

2.6 SV Hemservice Stockholm har rätt att göra justeringar av avtalade priser baserat på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), lönejusteringar för anställda, andra förändringar i SV Hemservice kostnadsbas, lag, myndighetsbeslut, skatter eller andra offentliga pålagor samt liknande situationer som påverkar priset för tjänsterna.

 

2.7 Om prisjusteringar inträffar kommer SV Hemservice AB att underrätta dig om detta skriftligen senast 1 månad i förväg. Om du inte accepterar en prisjustering har du rätt att inom 2 veckor från mottagandet av SV Hemservice Stockholm AB:s meddelande om prisjustering säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

 

 1. AVBOKNING/OMBOKNING NÄR DU HAR INGÅTT ETT LÖPANDE AVTAL

 

3.1 Om du har ingått löpande avtal om städservice har du möjlighet att avboka servicetillfälle på följande villkor;

 

 1. a) Avbokning/Ombokning. Vid regelbunden hemstädning kan du som kund normal avboka 3 gånger per år, förutsatt att du meddelar SV Hemservice Stockholm AB minst 24 timmar i förväg. Avbokningar/ombokningar utöver det sparas i en timbank. Dessa innestående timmar kan användas för en rad andra tjänster som SV Hemservice Stockholm AB erbjuder, såsom storstädning, fönsterputsning, strykning och tvätt. Du har rätt att använda de outnyttjade servicetimmarna inom ett år.

 

 1. b) Avbokning. Om du meddelar SV Hemservice Stockholm AB mindre än 24 timmar förväg, får du betala en förseningsavgift motsvarande 3 arbetstimmar. Vänligen uppmärksamma att detta är innan RUT-avdrag.

 

3.2 Om du missar din tid och/eller glömmer att avboka/omboka kommer hela avgiften för städtillfället debiteras.

 

3.3 Vi tillhandahåller städservice även på röda dagar och våra vanliga omboknings- /avbokningsregler i punkt 3.1 gäller.

 

 1. UTEBLIVEN ELLER FELAKTIGT UTFÖRD STÄDSERVICE

 

4.1 Om du ingår ett löpande avtal om städservice och vi inte utför städtjänster och om vi inte kommer överens om att vi ska utföra den på en annan dag, behöver du inte betala för servicetillfället.

 

4.2 Om du tycker att vi har utfört städservice på ett bristfälligt sätt ska du kontakta oss under den förstkommande arbetsdagen. Skulle du mot all förmodan inte vara nöjd med den utförda tjänsten, korrigerar vi det som gjorts anmärkning på utan någon extra kostnad. Kontaktuppgifter till oss framgår av punkt 8.4.

 

 1. AVBOKNING/OMBOKNING NÄR DU HAR INGÅTT ETT LÖPANDE AVTAL

 

3.1 Om du har ingått löpande avtal om städservice har du möjlighet att avboka servicetillfälle på följande villkor;

 

 1. a) Avbokning/Ombokning. Vid regelbunden hemstädning kan du som kund normal avboka 3 gånger per år, förutsatt att du meddelar SV Hemservice Stockholm AB minst 24 timmar i förväg. Avbokningar/ombokningar utöver det sparas i en timbank. Dessa innestående timmar kan användas för en rad andra tjänster som SV Hemservice Stockholm AB erbjuder, såsom storstädning, fönsterputsning, strykning och tvätt. Du har rätt att använda de outnyttjade servicetimmarna inom ett år.

 

 1. b) Avbokning. Om du meddelar SV Hemservice Stockholm AB mindre än 24 timmar förväg, får du betala en förseningsavgift motsvarande 3 arbetstimmar. Vänligen uppmärksamma att detta är innan RUT-avdrag.

 

3.2 Om du missar din tid och/eller glömmer att avboka/omboka kommer hela avgiften för städtillfället debiteras.

 

3.3 Vi tillhandahåller städservice även på röda dagar och våra vanliga omboknings- /avbokningsregler i punkt 3.1 gäller.

 

 1. UTEBLIVEN ELLER FELAKTIGT UTFÖRD STÄDSERVICE

 

4.1 Om du ingår ett löpande avtal om städservice och vi inte utför städtjänster och om vi inte kommer överens om att vi ska utföra den på en annan dag, behöver du inte betala för servicetillfället.

 

4.2 Om du tycker att vi har utfört städservice på ett bristfälligt sätt ska du kontakta oss under den förstkommande arbetsdagen. Skulle du mot all förmodan inte vara nöjd med den utförda tjänsten, korrigerar vi det som gjorts anmärkning på utan någon extra kostnad. Kontaktuppgifter till oss framgår av punkt 8.4.

 

 1. BEFRIELSEGRUND

 

5.1 SV Hemservice Stockholm AB har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om SV Hemservice Stockholm AB kan visa att fel eller dröjsmål beror på omständighet utanför SV Hemservice Stockholm AB kontroll och som SV Hemservice Stockholm AB inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades eller när städservice utfördes och vars följder SV Hemservice Stockholm AB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

 1. ANSVAR

 

6.1 Vi åtar oss att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av vår personal.

 

6.2 Vi svarar inte för skada eller förlust i näringsverksamhet.

 

 1. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

 

7.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med att du har godkänt dem, och löper tills vidare så länge som avtalet är giltigt.

 

7.2 Löpande avtal gäller tills vidare med uppsägningsrätt för bägge parter. Uppsägningstiden är en månad. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du t.ex. säger upp avtalet den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj, du är alltså betalningsansvarig t.o.m. den 31 maj.

 

7.3 Vi har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller låta bli att utföra städservice hos dig. Särskilda skäl kan vara att:

 

 1. a) arbetsmiljön för vår personal i ditt hem är undermålig eller ohälsosam,

 

 1. b) samarbetet mellan dig och vår personal inte fungerar, eller

 

 1. c) att du inte betalar faktura trots påminnelse.

 

 1. ÖVRIGT

 

8.1 Du äger inte rätt att utan SV Hemservice Stockholm AB skriftliga samtycke överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

 

8.2 Om kundens ordinarie städpersonal blir sjuk genomför SV Hemservice Stockholm AB städningen enligt avtal men av annan städare ur vår ordinarie personal. Kunden informeras alltid innan sådant personalbyte.

 

8.3 Meddela oss omedelbart om du ändrar adress, telefonnummer, portkod eller larmnummer, eller andra uppgifter vi behöver för att utföra städservice.

 

8.4 Du kan kontakta oss skriftligen på adressen SV Hemservice Stockholm AB, Barkarbyvägen 73 17744 Järfälla, Stockholms län, per telefon 076-416 30 07 eller genom e-mail till hemservicestockholm@gmail.com

 

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

9.1 Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig och andra som tar del av våra tjänster. Genom att ingå avtal med SV Hemservice Stockholm AB godkänner du att vi behandlar personuppgifter.

 

 1. TVIST

 

10.1 Om parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

 

10.2 Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

 

10.3 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av Stockholms tingsrätt. Konsument har dock rätt att väcka talan vid rätten i den ort där konsumenten har sin hemvist i enlighet med 18 kap. 8a § rättegångsbalken.

 

 1. ÄNDRING AV VILLKOREN

 

11.1 Utöver vår rätt att ändra priserna enligt punkt 2.2, har vi också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om vi ändrar villkoren kommer vi meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringarna träder i kraft. Du kan alltid få reda på gällande genom att kontakta oss på hemservicestockholm@gmail.com